การเล่นลูกบอลด้วยมือและแขน

การเล่นลูกบอลด้วยมือและแขนมีความสําคัญมาก การเล่นวอลเลย์บอล เพราะผู้เล่นจะต้องใช้ทักษะนี้เล่นอยู่เสมอ นับตั้งแต่การรับลูกเสิร์ฟ การรับลูกตบ การตอบโต้ และตั้งลูกบอล เป็น

ซึ่งวิธีการเล่นอาจใช้บริเวณแขนท่อนล่าง มือ นิ้วมือ หรือ สันมือโดยต้องพิจารณาการใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ นั้น ๆ แต่ทักษะที่สําคัญเป็นที่นิยมฝึกหัดเพื่อประโยชน์ในการเล่น ทั่ว ๆ ไปได้แก่

การเล่นลูกมือล่าง มีชื่อเรียกเต็มว่า “การเล่นลูกสอง มือล่าง” (Bump Pass) โดยทั่วไปนิยมเรียก “ลูกมือล่าง” (Under) ในที่นี้จะใช้เรียก “ลูกมือล่าง” เท่านั้น

การเล่นลูกมือล่างนี้ หมายถึง การใช้มือทั้งสองเล่นลูก บอล โดยการจับหรือประสานมือทั้งสองให้ชิดกัน กระดูกแขนที่ติด กับหัวแม่มือตั้งขึ้นเป็นสัน พยายามจัดให้ต้นแขนและนิ้วหัวแม่มือ เรียงขนานกันไป แขนเหยียดตึงเป็นท่อนเดียวกัน นิ้วหัวแม่มือต้อง เรียงชิดเสมอกัน ไม่ทับกัน (ดังภาพ) นอกจากนี้อาจจับด้วยวิธี ประสานนิ้วนอกจากนิ้วหัวแม่มือ หรือวิธีวางหลังมือไว้ในอุ้งมืออีก ข้างหนึ่ง ซึ่งเหมาะกับเด็ก ๆ เพราะทําให้การจับมือทั้งสองกระชับมั่นยิ่งขึ้น

วิธีปฏิบัติ การโต้ลูกไปข้างหน้า

1. เมื่อลูกบอลลอยมา ให้เคลื่อนที่เข้าไปใต้ลูกบอล ใน ลักษณะลากเท้า (Slide) ย่อตัวให้อยู่ใต้ระดับลูกบอล

2. สายตาจ้องดูการเคลื่อนที่ของลูกบอลตลอดเวลา

3. ทรงตัวให้มั่นคง แขนทั้งสองประสานกันให้แน่น เหยียดตึงทํามุมประมาณ 45 องศากับลําตัว ป

4. เมื่อลูกบอลลอยมาให้เคลื่อนที่เข้าไปหยุดในตําแหน่ง ที่ลูกบอลจะตกกระทบระหว่างข้อมือและกึ่งกลางแขนท่อนล่าง

5. ตีลูกบอลขึ้นด้วยแรงส่งของเท้าและลําตัว โดย พยายามรักษาตําแหน่งของแขนไว้ไม่ยกเหวี่ยงตามลูกบอลไปนอกจากส่งตามเพียงเล็กน้อย

6. รักษาตําแหน่งของร่างกายและทรงตัวให้ดี
7. เตรียมพร้อมที่จะเล่นต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. ต้องอยู่ในท่าเตรียมพร้อม แต่ไม่ควรจับมือไว้ เพราะอาจทําให้การเคลื่อนไหวไม่ดีเท่าที่ควร

2. การจับมือทุกแบบ นิ้วหัวแม่มือต้องเรียงขนานกันไป

3. ต้องเคลื่อนเท้าหรือโยกลําตัวเพื่อรับลูก ไม่ควรยื่น แขนไปรับลูกโดยไม่เคลื่อนที่ เพราะจะทําให้ผิดพลาดได้ง่าย

4. การเล่นลูกมือล่างควรฝึกโต้ลูกบอลให้เคลื่อนที่ไป ในลักษณะไม่หมุน (Flat) เพราะเป็นประโยชน์ทําให้ฝ่ายเราตั้งหรือ ตบได้ง่าย

5. ไม่ควรเล่นมือเดียว นอกจากได้รับการฝึกเป็นพิเศษ โดยล้มตัวเล่นลูกบอลเมื่อต้องใช้ทักษะการเล่นลูกมือเดียว